Evenementenvergunning

Vergunning voor evenementen levert steeds meer besluiten en rechtszaken op. Meer festivals en groei van andere evenementen maakt dat dit schaarse vergunningen worden. De organisator van een evenement moet er op tijd bij zijn op zijn evenement op evenementenkalender van de gemeente krijgen. Het beleid van de gemeente dient aan de voorwaarden voor een schaarse vergunning te voldoen. Meer evenementenvergunningen leidt ook tot meer bezwaarprocedures. Ik geef wat voorbeelden.

advocaat evenementenvergunning

Procedure evenementenvergunning

Een evenement of festival moet aan steeds meer voorwaarden voldoen om voor een evenementenvergunning in aanmerking te komen. Om overlast te beperken is het aantal vergunningen voor grote evenementen met geluidsoverlast steeds verder beperkt. Teleurgestelde organisatoren stappen daarom vaker met hun advocaat naar de bestuursrechter. Als het aantal evenementenvergunningen is de gemeente is beperkt dat gelden de procedurevereisten voor een schaarse vergunning. Er moet een transparante procedure georganiseerd worden waarbij potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar de evenementenvergunning. Dit betekent dat een gemeente “op een naar buiten toe kenbare wijze” bekend moet maken dat een schaarse vergunning beschikbaar is en binnen welke periode aanvragen voor die evenementenvergunning kunnen worden ingediend. Ook moet de verdelingsprocedure bekend worden gemaakt en moet duidelijk zijn welke eisen aan de aanvragen zullen worden gesteld.

Verdelen evenementenvergunning volgens strikte procedure

Het bieden van gelijke kansen houdt voor een vergunninginstantie in ieder geval drie concrete verplichtingen in tegenover de gegadigden voor de evenementenvergunning:
(1) bied ruimte om naar een beschikbare evenementenvergunning mee te dingen;
(2) maak vooraf kenbaar door een passende mate van openbaarheid te geven dat één of meer schaarse vergunningen beschikbaar zijn, in welk tijdvak aanvragen ingediend kunnen worden, hoe deze worden verdeeld over de gegadigden en welke criteria daarbij gehanteerd worden en
(3) de duur van een vergunning mag niet onbeperkt zijn (ook geen automatische verlenging; en niet zodanig lang, dat de vergunninghouder onevenredig wordt bevoordeeld ten opzichte van andere gegadigden).
Lees ook: procedure evenementenvergunning.

Overlast evenement
Het Parool, 28 juni 2019

Fout besluit evenementenvergunning

De meeste rechtszaken over fouten bij verdeling van evenementen vergunningen zijn:
▪ fouten in opstellen of afhandelen evenementenkalender
▪ geen correcte verdelingsprocedure gevolgd
▪ er zijn fouten gemaakt (in de voorbereiding) van de verdelingsprocedure
▪ een kandidaat is niet, of juist ten onrechte, toegelaten tot de verdelingsprocedure
▪ een verdeling wordt weer ongedaan gemaakt
▪ fouten in de beoordeling van de geselecteerde kandidaten.

Bevoegdheid burgemeester bij verlenen evenementenvergunning

De burgemeester is doorgaans beslissingsbevoegd bij een vergunning voor een evenement. De burgemeester van Zoetermeer meende in september 2018 dat er geen reden was een vergunning te verlenen aan een inmiddels bekend hardcorefeest van BKJN Events in Silverdome. Hij deed dat om de volgende reden:
Met inachtneming van de ontvangen adviezen heb ik overwogen dat het evenement toch te grote gezondheidsrisico’s kent die moeilijk te beheersen zijn, waarbij ik de ervaringen met de twee eerdere edities heb betrokken. Bij beide evenementen was o.a. sprake van een groot aantal spoed-ambulanceritten. De volksgezondheid wordt in mijn optiek onevenredig aangetast. Het evenement levert daarnaast, ondanks de voorgestelde maatregelen, een te zware belasting op voor de reguliere zorgverlening. Ik heb daarom besloten om geen vergunning te verlenen voor het organiseren van dit evenement. 

44 burgemeester je beste vriend

Meedingen naar een evenementenvergunning

Degene die in aanmerking wil komen voor een schaarse evenementenvergunning zal daar actief mee bezig moeten zijn en moet vooral de spelregels goed in beeld krijgen. Zodra een gemeente of een andere instantie vergunningen wil gaan verdelen dat moet dat vooraf en tijdig bekend gemaakt worden. Dat zal digitaal gebeuren en in een plaatselijke krant. Er moet een passende oproep of mededeling gedaan worden om iedereen die geïnteresseerd is in de gelegenheid te stellen mee te dingen naar de vergunning. Bij de bekendmaking dient ook het aanvraagtijdvak kenbaar te zijn zodat geïnteresseerden weten tot welke uiterlijke datum een aanvraag ingediend kan worden. Ook zullen bij de bekendmaking inhoudelijke criteria vermeld dienen te worden: criteria waar de aanvraag dient te voldoen, welke gegevens bij de aanvraag vermeld moeten worden, maar ook het aantal beschikbare vergunningen en de wijze van verdeling en daarbij te hanteren criteria.

Check juist behandeling aanvraag vergunning evenement

Indien digitaal een aanvraag is ingediend dan dient er een ontvangstbevestiging gestuurd te worden volgens de wet (art. 4:3a Awb). Vraag ook om een ontvangstbevestiging als er een aanvraag op papier is ingediend. De aanvrager zal zich ervan moeten vergewissen waar de aanvraag aan moet voldoen (meer daarover in hoofdstuk 3). Als dat niet voldoende duidelijk is dan is het raadzaam daar direct (schriftelijk) vragen over te stellen en toe te zien op tijdige beantwoording daarvan. De spelregels voor de aangekondigde verdelingsprocedure mogen niet tussentijds gewijzigd worden. Dat is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Evenement organiseren in Haarlemmermeer
Artikel Haarlems Dagblad 29 juni 2019

Bezwaar maken tegen evenementenvergunning

Een concurrent van een evenement kan proberen een vergunning onderuit te halen, maar ook omwonenden en belangengroepen kunnen proberen in bezwaar- en beroepsprocedures proberen een verleende vergunning ongedaan te maken. Een bezwaarmaker kan soms ver komen door gebruik te maken van het recht om bezwaar te maken. Alleen een belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen een besluit van de overheid bezwaar en beroep aantekenen. Een belanghebbende is iemand die rechtstreeks in zijn belang geraakt wordt door een besluit van de overheid. Omwonenden, buren en degene die geluidsoverlast hebben zullen doorgaans als belanghebbende aangemerkt worden en kunnen een bezwaarschrift indienen tegen een besluit waarbij een evenementenvergunning is verleend.

Weigering evenementenvergunning

Tegen een besluit waarbij de aanvraag voor vergunning wordt afgewezen staat bezwaar en beroep open bij de bestuursrechter. Indien de weigering van de vergunning kort voor de datum van een evenement plaatsvindt dan kan de organisator tegelijk met het bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter. Weigering van een aangevraagde evenementenvergunning kan alleen plaatsvinden als er een weigeringsgrond is. De weigering is een besluit waartegen binnen 6 weken bezwaar aangetekend kan worden, en dat geldt ook voor het besluit tot intrekking van een vergunning. De reden dat er regelmatig geprocedeerd wordt over een weigering of intrekking van een vergunning heeft soms ook te maken met de vage wetstermen die in een besluit gemotiveerd moeten worden, en die motivering van het besluit ontoereikend is.

Vergunning evenement carnaval

Ook voor een evenement bij carnaval is een vergunning nodig. Als er slechts beperkte openbare ruimte voor evenementen is met carnaval dan is sprake van schaarse rechten.  In Cranendonck hebben carnavalsvereniging De Pintewippers en een partycentrum hebben allebei verzocht om een carnavalstent te mogen plaatsen gedurende dezelfde periode (carnaval 2018) op dezelfde plaats. De carnavalsvereniging heeft de daarvoor benodigde evenementenvergunning van de burgemeester gekregen, het partycentrum niet. De voorzieningenrechter is, de beoordelingsvrijheid die de burgemeester bij de verlening van evenementenvergunningen toekomt in aanmerking genomen, van oordeel dat de voldoende heeft gemotiveerd waarom de evenementenvergunning aan De Pintewippers is verleend. Daarbij laat de rechter,  net als de burgemeester, de beginselen voor schaarse vergunningen buiten beschouwing en legt de nadruk op vaste rechtspraak van de Raad van State (de Afdeling, zie bijvoorbeeld de uitspraken van 6 april 2011 (ECLI:NL:RVS: 2011:BQ0298) en 8 februari 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BV3184). Daaruit volgt dat de bevoegdheid van de burgemeester tot het verlenen van een evenementenvergunning een discretionaire bevoegdheid is, waarbij aan hem een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt. De uitspraak is niet in lijn met de uitspraak inzake speelautomatenhal Vlaardingen. De gemeente dient vooraf beleidsregels op te stellen hoe schaarse vergunningen voor een feestlocatie verdeeld zullen worden (Rechtbank Oost-Brabant, 19 januari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:279).

26 advocaat evenementenvergunning

Koningsdag vergunning evenement

Een ander voorbeeld speelde bij Koninginnenacht 2008 en 2009 in Den Bosch; ook daar concurrenende aanvragen voor een evenementenvergunning. Het evenement van Stichting Koninginnemarkt wordt uitverkoren. Volgens de burgemeester sluit het concept van de Stichting beter aan bij het karakter van Koninginnedag. Hierbij heeft hij in aanmerking genomen dat het evenement van de Stichting een open karakter heeft, kleinschalig is en in de openlucht wordt gehouden en dat voor dat evenement geen entreeprijs wordt geheven. Het door concurrende aanvrager Music Events te organiseren evenement is grootschalig van karakter en wordt in een grote tent gehouden. De rechter bepaalt dat dat plaatsing van een evenement op de evenementenkalender op zichzelf geen rechtens afdwingbaar recht op een evenementenvergunning met zich brengt. De rechter is niet blij hoe de vergunning van Music Events is afgewezen:

“Gelet op de ondoorzichtige verhouding tussen de vaststelling van de evenementenkalender door het college en de  besluitvorming over vergunningaanvragen door de burgemeester, op het ontbreken van maatstaven op grond waarvan  over plaatsing op de kalender wordt beslist, op de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de keuze tussen  concurrerende aanvragen van de ter zake bevoegde burgemeester naar het ter zake niet bevoegde college en op het  daarmede verband houdende ontbreken van kenbare maatstaven en een kenbare afweging bij het nemen van de formele  besluiten op de aanvragen door de burgemeester, alsmede op het niet tijdig beslissen op beide aanvragen om het verlenen  van de evenementenvergunning, is de Raad van State van oordeel dat het besluit op bezwaar op onzorgvuldige wijze tot stand is  gekomen.”
Het beroep wordt gegrond verklaard en het besluit tot weigering van de vergunning vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb. De burgemeester dient het verzoek om schadevergoeding te betrekken bij het nemen van een nieuw besluit op bezwaar (Raad van State, 22 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV6519).

In mijn boek De strijd om schaarse vergunningen (Kluwer, 2019) besteed ik meer aandacht aan rechtszaken over evenementenvergunningen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s