Taak advocaat bestuursrecht

Wat doet een bestuursrecht advocaat?

Een advocaat bestuursrecht procedeert en adviseert over besluiten van de overheid. En over (dreigende) besluiten of nieuw beleid dat negatieve gevolgen kan hebben. Besluiten of beleid waardoor een burger of bedrijf gedupeerd is, kunnen soms grote gevolgen hebben, zoals intrekking of weigering van een vergunning. Daar probeer ik als advocaat iets tegen te doen. Tegen een besluit van de gemeente, een ministerie of ander bestuursorgaan kan een bezwaarschrift ingediend worden, soms ook een zienswijze, en kan ook beroep ingesteld worden bij de bestuursrechter. Zeker als het juridisch complex is of de belangen groot zijn, is het zinvol een bestuursrecht advocaat in te schakelen. Een advocaat bestuursrecht is gespecialiseerd in het procederen over overheidsbesluiten en maatregelen.

Advocaat via rechtsbijstandverzekering

Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering moet de kosten van een bestuursrecht advocaat vergoeden zodra een procedure gestart moet worden. Bijvoorbeeld een bezwaarprocedure bij de gemeente, of een voorlopige voorziening bij de rechtbank. U heeft dan vrije keuze van een advocaat; de rechtsbijstandverzekering kan u niet voorschrijven een bepaalde advocaat te kiezen. Dat mag u zelf doen. De verzekering moet de kosten van de advocaat dragen.

Onterecht besluit: bezwaar en beroep mogelijk

Een besluit kan onterecht zijn, bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende wettelijke grondslag is; of het besluit in strijd is met een beginsel van behoorlijk bestuur (bijv. het zorgvuldigheidsbeginsel of gelijkheidsbeginsel) . Ook kan een besluit onevenredig zijn. Ook kan een besluit van een bestuursorgaan buiten de bevoegdheid van het bestuursorgaan liggen. Of een procedurefout is gemaakt. Ook kan een besluit isn strijd zijn met een van de grondrechten van het EVRM. Bijvoorbeeld artikel 8 EVRM: een te vergaand inbreuk op iemands privéleven of zijn woning. Kortom; de bestuursrecht advocaat zoekt naar de gebreken die aan het besluit kleven om zijn cliënt te beschermen tegen onterecht overheidsbesluiten.

 

Bestuursrecht advocaat inschakelen

Het is zinvol een bestuursrecht advocaat in te schakelen al u zelf niet gewend bent te procederen. Dat hoeft niet, u mag het ook zelf bij de bestuursrechter procederen. Realiseer wel dat aan het bestuursrecht een wetboek ten grondslag ligt en vaak ook bijzondere weten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de ‘grondwet’ voor alle handelingen van bestuursorganen. De advocaat bestuursrecht kent die wet goed en kan daaraan gronden ontlenen om bezwaar en beroep in te stellen.

Specialistische onderwerpen bestuursrecht

Vaak gaat een besluit om een specifiek onderwerp waar ook een wet op van toepassing is. Bijvoorbeeld een milieuvergunning waarop de Wet Milieubeheer van toepassing is. Of bij een horecavergunning de Drank- en Horecawet. Of Huisvestingsverordening als de gemeente beweerd dat iemand te lang aan toeristen verhuurd via Airbnb. Vaak gaan besluiten ook over handhaving door de overheid met een sanctie of maatregel, zoals handhaving met een dwangsom, bestuursdwang (bijvoorbeeld sluiting horecabedrijf) of een bestuurlijke boete. De advocaat bestuursrecht is bekend met deze wetten en kan daar goed over adviseren en procederen. Mail met mij, Mark van Weeren, als u een vraag heeft over rechtsbijstand door een advocaat bestuursrecht: mark@blenheim.nl

Boek De Strijd om Schaarse Vergunningen Kluwer mei 2019

Meer over bestuursrecht: boek over schaarse vergunningen

In mijn boek De strijd om schaarse vergunningen bespreek ik de procedures rond schaarse vergunningen. Maar ook de algemene vergunningprocedure (die geldt voor alle vergunningen) en andere algemene aspecten van het bestuursrecht komen uitgebreid aan de orde, zoals de aanvraag procedure, opschorting van behandeling, de beslistermijn voor een besluit, de vergunning van rechtswege, beroep tegen weigering besluit, kort geding (voorlopige voorziening) bij de bestuursrechter, intrekking van vergunning, weigering van vergunning, verlenging van vergunning, overdracht vergunning, etc.