Intrekking besluit

Intrekking van een besluit of vergunning vraagt om een kritische beoordeling. Er dient voldoende rechtsgrond te zijn voor intrekking van een besluit of intrekking van een vergunning anders is intrekking onrechtmatig. Een advocaat bestuursrecht is de specialist op dit onderwerp.

Intrekking vergunning advocaat bezwaar

Intrekking van een besluit door de overheid

Intrekking van een besluit of intrekking van een vergunning door de overheid is mogelijk. Maar er dient wel een goede grond voor intrekking van een vergunning te zijn. Ook kan de een bestuursorgaan een besluit gedeeltelijk intrekken. Het intrekken van een besluit of vergunning komt niet veel voor. Redenen voor het intrekken van een vergunning zijn bijvoorbeeld:

  • U houdt zich niet aan de voorschriften;
  • U heeft bij de aanvraag van de vergunning onvoldoende of verkeerde gegevens ingeleverd;
  • De gemeente wijzigt het (vergunning) beleid en trekt besluit of vergunning in;
  • Bibob-onderzoek levert reden op voor intrekking besluit of vergunning.

Drie categorieën intrekking besluiten

Over het algemeen kan intrekking van besluit als volgt ingedeeld worden:

  • verandering van omstandigheden van de gebruiker c.q. begunstigde van het besluit of vergunning (bijv. bij toepassing Wet Bibob)
  • verandering van inzicht beleid of rechtspraak
  • intrekking van onjuist besluit
  • intrekking als sanctie.

Juridisch aspecten intrekking besluit

Er is geen (algemene) wettelijke regeling voor intrekking van besluiten. Sommige wetten hebben wel een regeling voor intrekking van een besluit, bijvoorbeeld de Woningwet en de Wabo (voor intrekking van een vergunning). Aangezien intrekking van een besluit ook een besluit is kan bezwaar en beroep aangetekend worden. Indien een spoedeisende situatie ontstaat kan in kort geding schorsing van het intrekkingsbesluit gevorderd worden. Intrekking van bijvoorbeeld een horecavergunning kan vergaande gevolgen hebben. Zo’n intrekkingsbesluit zal doorgaans reden zijn om in kort geding schorsing van het besluit te vorderen hangende de bezwaar of beroepsprocedure.

advocaat bestuursrecht advies vergunning

Intrekking besluit als sanctie

Soms wordt een besluit ingetrokken als sanctie wegens een overtreding. Zo kan een terrasvergunning worden ingetrokken als regelmatig geluidshinder plaatsvindt. Een horecavergunning kan ingetrokken indien de exploitant niet meer van ‘goed levensgedrag’ vanwege een strafbaar feit. Een verleende subsidie kan ingetrokken worden als niet voldaan is aan de voorwaarden van het subsidiebesluit. Voor rechtsbescherming is het belangrijk vast te stellen of intrekking van een besluit als sanctie bedoeld is. En indien dat zo is dan mag de intrekking niet onevenredig zijn (evenredigheidsbeginsel). Indien volstaan kan worden met een minder zware sanctie dan moet daar voor gekozen worden; dat volgt uit het beginsel van subsidiariteit

Intrekking vergunning door gemeente

Er doet zich wel de situatie voor dat de overheid de betrokken burger door de enkele vergunningverlening “op het verkeerde been” heeft gezet, door het ten onrechte honoreren van een aanvraag voor een vergunning of een ander besluit. De aanvrager mag  ervan uitgaan dat het college van B&W juist hebben gehandeld en dat de hem verleende vergunning dus niet in strijd is met de wet. Indien de regels van het bestemmingsplan onjuist zijn toegepast en ten onrechte de vergunning is verleend kan de gemeente gedwongen worden de vergunning in te trekken. Overheidsaansprakelijkheid ligt dan op de loer. Bijvoorbeeld als een derde bezwaar aantekent tegen de vergunning en schorsing van de vergunning verzoekt. Of de beroepsrechter de verleende vergunning later vernietigd.

Aansprakelijkheid overheid ontstaat door intrekking besluit

Schade ontstaat door onterecht intrekking van een vergunning bij de vergunninghouder of wanneer  het ten onrechte verkregen voordeel ongedaan wordt gemaakt doordat aan het onjuiste besluit zijn rechtsgeldigheid wordt ontnomen. Bijvoorbeeld indien de omgevingsvergunning voor een (lucratief) bouwproject wordt ingetrokken Indien het bestuur eenmaal een aanvraag voor vergunning heeft toegewezen, is het in beginsel gebonden aan zijn besluit. Het mag dus een vergunning of een uitkering niet zonder meer intrekken indien het naderhand bemerkt dat het een onjuist besluit heeft genomen.

Als dat besluit (en dus de vergunning) wel wordt ingetrokken dat is de overheid aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het intrekken van de vergunning. Een advocaat bestuursrecht kan gevraagd worden om een procesadvies voor schadevergoeding.

Herroeping of intrekking besluit gemeente kan onrechtmatig zijn  

Het is belangrijk voor de aanvrager of een besluit ten onrechte is genomen door een Gemeente, en daarom intrekking van het besluit nodig is. Is het besluit ten onrechte genomen door een fout van het bestuursorgaan of is de aanvrager verantwoordelijk, bijvoorbeeld omdat onjuiste informatie is verstrekt.  De gemeente zal geen verwijt gemaakt kunnen worden  indien de fout van de Gemeente mede veroorzaakt is door de aanvrager zelf, bijvoorbeeld door het aanleveren van onjuiste informatie. Uitgangspunt is echter dat als het bestuursorgaan het oorspronkelijke besluit op het bezwaar herroept, sprake is van onrechtmatigheid, ervan uitgaande dat het oorspronkelijke besluit in strijd was met de wet of regelgeving. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een vergunning was verleend op basis van een ontheffingsbepaling, terwijl deze ontheffing onjuist is toegepast. Per geval zal dus beoordeeld moeten worden of intrekking van een besluit terecht is of onrechtmatig is.

Beroep aantekenen tegen intrekking besluit gemeente  

In de bezwaarfase kan het bestuursorgaan ook een besluit nemen dat het primaire besluit wordt herroepen op andere gronden (herroeping van een besluit of intrekking is hetzelfde), bijvoorbeeld wijziging van beleidsgronden of wijziging van feiten en omstandigheden die reden zijn om het besluit niet in stand te houden. Het bestuursorgaan kan ontkennen dat het besluit onrechtmatig was, aangezien op andere gronden herroeping plaatsvond. Lastiger is het als een gemeente of bestuursorgaan niet duidelijk is over de reden waarom in de bezwaarfase een besluit wordt herroepen. Het ligt dan voor de hand dat de aanvrager met zijn advocaat sowieso beroep aantekent om daar duidelijkheid over te krijgen.

Geen recht op schadevergoeding overheid bij eigen risico aanvrager vergunning   

Bij intrekking van een vergunning  zal beoordeeld moeten worden in hoeverre de onrechtmatigheid toegerekend kan worden en of sprake is van eigen schuld of risico aan de kant van de benadeelde partij. Van eigen schuld van de aanvrager zal in ieder geval sprake zijn indien de benadeelde al gebruik ging maken van de vergunning, terwijl deze nog niet onaantastbaar was. Hij handelde daarbij op eigen risico. Indien de benadeelde gegevens heeft verstrekt of onjuiste gegevens heeft ingediend, kan dat in zijn nadeel werken in de schadevergoedingsprocedure.