Bezwaarschrift – procedure

De bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan (de gemeente of andere overheidsinstelling) begint zodra het bezwaarschrift schriftelijk is ingediend. Je kunt een advocaat bestuursrecht dit ook laten doen. Het bezwaarschrift moet binnen de bezwaartermijn van 6 weken na de datum van het besluit worden ingediend. In het bezwaarschrift dient het bezwaar tegen het besluit waar het om gaat toegelicht te worden. Het besluit zelf dient duidelijk genoemd te worden en bijgesloten te worden. Tevens dienen alle personalia van de belanghebbenden vermeld te worden. Ook moet de belanghebbende aangeven waarom hij belanghebbende is.

Bestuursrecht advocaat beslistermijn bezwaarschrift

Pro-forma bezwaar indienen

Soms kan volstaan worden met het indienen van een pro-forma bezwaar. Dat betekent dat het bezwaar wordt veilig gesteld binnen de bezwaartermijn en de gronden van het bezwaar later ingediend worden. Dat is handig als de bezwaartermijn bijna is verlopen en er te weinig tijd is om de bezwaren uit te werken in het bezwaarschrift. Met het pro-forma bezwaar wordt de termijn dan veiliggesteld. Dat kan echter niet bij alle procedures. Meestal zal het bestuursorgaan een nadere termijn stellen waarbinnen de bezwaren alsnog ingediend moeten worden.

Geen bezwaar maar direct in beroep bij de rechtbank

De bezwaarschriftprocedure kan overgeslagen worden. Je kunt een verzoek indienen bij het bestuursorgaan die het besluit heeft genomen om direct in beroep te gaan bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht. Dat kan zinvol zijn als je niet verwacht dat het bezwaarschrift enig kans maakt bij het bestuursorgaan zelf. Dat kan het efficiënt zijn om de bezwaren in beroep direct aan een professionele rechter voor te leggen. Bespreek het met je advocaat, het kan ook kosten besparen van de bezwaarfase.

Beroep besluit rechtbank advocaat bestuursrecht

Bezwaarschriftencommissie

Meestal wordt door een commissie geadviseerd over het bezwaarschrift. Het wordt ook wel de bezwaarschriftencommissie genoemd of interne commissie of ambtelijke commissie. Alleen bij een bezwaarschriftencommissie is er een onafhankelijke voorzitter. Bij een interne commissie of ambtelijke commissie zijn het de ambtenaren van de gemeente zelf die het bezwaar behandelen. Dat is vaak nadelig. Ambtenaren zijn immers niet onafhankelijk. Dat kan een reden zijn de bezwaarfase over te slaan en direct met een advocaat bestuursrecht in beroep te gaan bij de rechtbank.

Hoorzitting over ingediend bezwaar

Vrijwel altijd wordt een hoorzitting gelast, waarop het bezwaar toegelicht kan worden. Alleen indien het bezwaarschrift zonder meer niet ontvankelijk is dan wordt het bezwaar direct afgewezen. De bezwaarmaker kan zelf het bezwaar toelichten maar dat kan ook de gemachtigde of zijn advocaat doen. Bij de behandeling van het bezwaarschrift zal dan ook iemand namens het bestuursorgaan verschijnen die het verweer zal voeren (vaak de ambtenaar die het besluit heeft genomen). Meestal wordt een verweerschrift opgesteld dat tijdens de hoorzitting wordt voorgedragen. De commissieleden kunnen vragen stellen. Op de wederzijdse standpunten kan gereageerd worden.

Bezwaarschrift advocaat bestuursrecht

U kunt zelf een bezwaarschrift indienen. U kunt er ook voor kiezen een advocaat-bestuursrecht het bezwaar te laten indienen. Dat is vooral wenselijk als het juridisch wat complexer is, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, horeca regelgeving, Bibob zaken, en zaken inzake handhaving (dwangsom of bestuursdwang) waar complexere regelgeving achter schuil gaat. Ook kan de bestuursrecht advocaat toetsen aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Beslistermijn bezwaarschrift procedure

Binnen 12 weken na indiening van het bezwaarschrift dient beslist te worden op het bezwaar. Het kan éénmaal uitgesteld worden door het bestuursorgaan. Indien binnen de beslistermijn geen beslissing op bezwaar is genomen, dan kan het bestuursorgaan in gebreke gesteld worden. Als er dan binnen 14 dagen dan nog geen beslissing op het bezwaar is genomen, dan kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank wegens een fictieve weigering.

Beslissing op bezwaar

Naar aanleiding van het advies van de commissie zal het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar nemen. Doorgaans wordt het advies van de commissie overgenomen, dat dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Is dat wel gebeurd, dan is het besluit zelf kort. Dan wordt in het besluit verwezen naar het advies dat volledig wordt overgenomen door het bestuursorgaan dat het besluit neemt. Op een beslissing op bezwaar staat een rechtsmiddelen clausule. Daar staat in dat binnen 6 weken na de datum van de beslissing op bezwaar beroep aangetekend kan worden bij de bevoegde rechtbank. De beroepstermijn tegen een beslissing op bezwaar bedraagt 6 weken. Met de beslissing op bezwaar eindigt de bezwaarfase.