Bezwaarschrift

In een bezwaarschrift worden de bezwaren geformuleerd tegen een besluit van de overheid. De bezwaren moeten gemotiveerd zijn. In de motivering moet uitgelegd worden waarom dat bezwaar relevant en terecht is en hoe dat de belanghebbende die bezwaar maakt in zijn belang raakt. Voor een bezwaarschrift hoef je geen advocaat bestuursrecht in te schakelen. Dat kan echter wel zinvol zijn als het onderwerp juridisch complex of technisch van aard is of juist procedurele aspecten spelen die om deskundig juridisch advies vragen. Vraag van te voren een prijsopgave van de kosten van de bestuursrecht advocaat.

Bezwaar maken tegen besluit: bezwaarschrift

Je moet het bezwaarschrift schriftelijk indienen en ook binnen de bezwaartermijn van 6 weken. Stuur het per post en aangetekende en als het kan ook per email. Als het bezwaarschrift binnenkom na de bezwaartermijn dan is het bezwaar niet-ontvankelijk en kun je niets meer doen tegen het besluit. Zet in je bezwaar altijd duidelijk:

 • tegen welk besluit het is gericht
 • waarom het besluit je belang raakt
 • wat je bezwaren zijn tegen het besluit
 • wat er eventueel onzorgvuldig is of verder niet klopt
 • je naam en adresgegevensGeschil overheid en advies advocaat bestuursrecht

  Wel of geen besluit

  Soms is het niet duidelijk of een bericht of mededeling van de overheid een besluit is waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Doe dat altijd wel voor de zekerheid. Als het bestuursorgaan meldt dat het geen besluit betrof laat dit dan controleren door een advocaat bestuursrecht. Indien een mededeling van het bestuursorgaan geen besluit gericht op een rechtsgevolg dan kan het een feitelijke handeling zijn. Stuur een email als je twijfelt of je bezwaar kan maken.

  Pro forma bezwaarschrift indienen

  Indien de bezwaartermijn bijna is verstreken dan kan je een pro forma bezwaarschrift indienen. Daarin geef je aan tegen welk besluit je bezwaar aantekent en dat je dat doet op nader aan te voeren gronden. Er wordt dan een termijn gesteld van bijvoorbeeld 2 of 4 weken waarbinnen alsnog de gronde ingediend moeten worden. Let op: als de Crisis & Herstelwet van toepassing is kan geen pro forma bezwaar of beroep ingesteld worden. Dan moeten alle gronden tegen het besluit binnen de bezwaartermijn of beroepstermijn gemotiveerd ingediend worden.