Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht?

Bestuursrecht is het juridische kader van regels waarbinnen de overheid functioneert. De advocaat bestuursrecht kom eraan te pas als die regels niet nageleefd worden. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Ook de overheid heeft rechten en plichten. Die zijn in algemene zin geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en voor diverse onderwerpen in bijzondere wetten (Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet Volkshuisvesting e.d.). Ieder overheidsorgaan heeft bevoegdheden op grond van de wet. Daar moet het bestuursorgaan zich aan houden. Procedures zijn geregeld in wetten en die moeten gevolgd worden. Op deze site gaat het vooral over een overheidsbesluit en de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen het besluit en hoe een advocaat bestuursrecht daarbij van dienst kan zijn. De regels voor de bezwaarprocedure en beroepsprocedure zijn beschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De AWB is de basis van het Nederlands bestuursrecht.

schade-vergoeding-overheid
Bestuursrecht geschil met overheid

Een advocaat bestuursrecht houdt zich bezig met geschillen met de overheid vaak veroorzaakt door een besluit dat de geadresseerde of een belanghebbende niet accepteert, bijvoorbeeld intrekking van een vergunning, of wijziging van een bestemmingsplan, of nieuw beleid dat nadelig is voor een bedrijf of burger. De rechter die een oordeel geeft over een besluit van de overheid waarover geprocedeerd wordt, is de bestuursrechter. Diens taak en bevoegdheden zijn ook geregeld in de AWB. Na de bezwaarfase kan beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrecht van de bevoegde rechtbank en van een besluit van de rechtbank kan hoger beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten

De AWB is ook de basis voor een bedrijf of burger om met zijn advocaat om procederen tegen besluiten, sancties en maatregelen van de overheid. Soms zoekt de overheid de grenzen op of overschrijdt deze grenzen. Rechten die nogal eens geschonden worden: het recht om gehoord te worden of een zienswijze in te dienen; het onbevoegd binnentreden van een woning;  uitspraken ontlokken die tegen iemand gebruikt worden; te zware sancties op leggen terwijl een lichter maatregel zou volstaan; onduidelijk beleid toepassen; onredelijke eisen stellen, etc. De bestuursrechter kan het gedrag van de overheid corrigeren en de AWB biedt daar de basis voor tezamen met grondrechten uit het EVRM. De AWB kent bijvoorbeeld ook stringente regels voor het toepassen van sancties als dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

In de Algemene wet bestuursrecht zijn ook de beginselen van behoorlijk bestuur genoemd. Zoals het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Daarnaast wordt het bestuursrecht mede gevormd door de uitspraken van bestuursrechters en Europees recht en  rechtspraak voorzover die de relaties tussen burgers en de overheid raakt. Grondrechten uit het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM) zoals het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) spelen ook een rol in het Nederlandse bestuursrecht. Regelmatig wordt er beroep gedaan op de beginselen van behoorlijk bestuur en grondrechten.

Onderwerpen van bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat (samengevat) onder meer over de communicatie tussen de overheid en burger/bedrijven, de besluitvorming van besluiten, beginselen van behoorlijk bestuur, de voorbereiding van besluiten, bekendmaking besluiten, handhaving door middel van bestuursdwang, last onder dwangsom of bestuurlijke boete, invordering geldschulden, de bewaarprocedure, de beroepsprocedure bij de rechtbank, voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter, klachtprocedure bij een bestuursorgaan.