Kosten bezwaar of beroep

Kosten bezwaarprocedure of beroepsprocedure bestuursrecht

Als je zelf de procedure (bijvoorbeeld het bezwaarschrift indienen) doet dan zijn er geen kosten anders dan je eigen tijd en inspanning. Als je een advocaat bestuursrecht inschakelt dan zijn de kosten van de advocaat verschuldigd. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt dan heb je recht op vrije advocaatkeuze indien er een procedure gevoerd moet worden; dus als je een bezwaarschrift wilt indienen of in beroep wilt gaan bij de rechtbank, dan mag je zelf een advocaat aanwijzen. De rechtsbijstandverzekering moet dan de advocaatkosten vergoeden.
advies-advocaat

Kosten advocaat in bezwaar – of beroepsprocedure

Het uurloon van een advocaat varieert van € 150 – € 300. In het bestuursrecht is het niet verplicht te procederen met een advocaat. Het is echter wel raadzaam, zeker als je in beroep gaat bij de rechtbank en de Raad van State om dat met een advocaat bestuursrecht te doen. De regelgeving is soms (zeer) complex en een advocaat bestuursrecht is daarin thuis en heeft daarom toegevoegde waarde. Mail gerust als je daar een vraag over hebt over de kosten van een advocaat in een bestuursrechtelijke procedure.

Voorbeeld kosten bezwaarschrift en beroepschrift

De kosten van een eenvoudig bezwaarschrift liggen rond de € 500 – 1.500 ex BTW. Voor het voorbereiden bijwonen van een zitting kan een vast bedrag afgesproken worden; in een eenvoudig zaak ligt dat tussen de € 500 – € 1.000 ex BTW. In de beroepsfase is het beroepschrift vaak meer werk en zijn de kosten hoger omdat alle aspecten van de beslissing op bezwaar behandeld moeten worden. Bij een een complexere beroepszaak zullen de kosten van het beroepschrift al gauw meer dan € 2.500 ex BTW bedragen.

Inschakelen advocaat bestuursrecht bij procedure

Het komt ook wel voor dat al een bezwaarschrift of een beroepschrift is ingediend door de betrokkene zelf, en dan toch een advocaat wordt ingeschakeld. Dat is soms zinvol. De advocaat kan dan nog een aanvullend bezwaarschrift of aanvullend beroepschrift indienen, en het bezwaar van meer juridische argumenten voorzien. Dat kan bij bestuursrechtszaken tot 11 dagen voor de zitting.

Griffierecht bestuursrecht

Bij beroep bij de rechtbank is ook griffierecht verschuldigd. Bij de rechtbank is dat (2019) € 174 voor een natuurlijk persoon (bij procedure over sociale zekerheidswetten is het € 46) en voor rechtspersonen (B.V., Stichting e.d.) is het griffierecht bij bestuursrechtszaken € 345. Check hier: de geldende tarieven griffierecht bestuursrecht.
Bij de Raad van State betaalt de partij die het beroep of hoger beroep heeft ingediend griffierechten. Dat is € 259 voor natuurlijke personen en € 519 voor rechtspersonen. De huidige tarieven grifiierecht raad van State vindt u hier.
vergunning-en-horeca

Veroordeling proceskosten bij bestuursrecht

Indien een bezwaarschrift gegrond is kan het bestuursorgaan ook bepalen dat u een kostenveroordeling krijgt als u een advocaat of andere gemachtigde heeft ingeschakeld. Als advocaat vraag ik ook in de bezwaarprocedure om een kostenveroodeling als het bezwaar gegrond wordt verklaard. In een beroepszaak bij de rechtbank wordt bij gegrondverklaring van het beroep altijd een veroordeling in de proceskosten gegeven en met het bestuursorgaan dat in het ongelijk is gesteld ook het griffierecht vergoeden. Een gemiddelde vergoeding in een procedure tegen de gemeente kan dan een vergoeding van circa € 980,– opleveren. De toegewezen proceskosten zullen echter nooit de advocaatkosten dekken. Die zijn doorgaans hoger.

Procederen in bestuurszaak en rechtsbijstandverzekering

Degene die een rechtsbijstandverzekering heeft dient een geschil met een bestuursorgaan te melden bij de verzekeraar. De verzekering kan dan de procedure in behandeling nemen. Indien het tot een procedure komt, dus een bezwaarprocedure of beroepsprocedure, dan heeft de verzekerde ook recht een advocaat te benoemen die de zaak behandelt, zoals ik hierboven al vermeldde. Dat heeft het Europese Hof bepaalt. De rechtsbijstandverzekering moet dan de kosten van de advocaat betalen. Degen die tot aan de hoogste rechter heeft geprocedeerd in Nederland kan nog een klacht indien bij het Europese Hof als sprake is van inbreuk op een grondrecht van het EVRM. Lees meer op: beroep bij het Europese Hof.

Kosten inschakelen deskundige bestuursrecht

Het kan soms nodig zijn een deskundige in te schakelen in de procedure bij de bestuursrechter. Bijvoorbeeld een geluidsdeskundige, een bouwkundige, een verkeersdeskundige, een milieukundige of monumentendeskundige, afhankelijk van de aard van de zaak. Ook een second opinion over een welstandsadvies komt regelmatig voor.  In de bezwaarfase is dat vaak nog niet aan de orde. Maar in de beroepsfase is het soms noodzakelijk een deskundige in te schakelen om voldoen tegengewicht te bieden tegen een oordeel van de overheid. Uw advocaat zal dat dan ook adviseren. Een rechter is zelf ook niet deskundig op ieder onderwerp en zal waarde hechten aan een onafhankelijk oordeel van een deskundige die niet betrokken is bij de overheid. Bijvoorbeeld een geluidsdeskundige, een verkeersdeskundige of een psycholoog. De kosten van de deskundige moet u zelf voldoen en als u een rechtsbijstandsverzekering heeft dan kunnen de kosten van de deskundige onder de polis vallen. Indien het beroep gegrond wordt verklaard dan worden en ook een vergoeding gegeven voor de kosten van de ingeschakelde deskundige op basis van het aantal uren dat de deskundige aan zijn advies heeft gewerkt.