Verhuur toeristen – boetes en nieuwe regels B&B

Verhuur van je woning aan toeristen is nu verboden in Amsterdam. Daar is een vergunning voor nodig.

Opgelegde boetes vakantieverhuur ongeldig?

Ook de gedoogregeling dat je 30 dagen aan toeristen mocht verhuren via Airbnb, mits je aan de meldplicht had voldaan, is van de baan. De rechter heeft die meldplicht onverbindend verklaard. De regelgeving in Amsterdam rammelt dus. Een vergunning is nu verplicht.

Als je in Amsterdam een boete hebt gekregen wegens verzuim van de meldplicht dan is die boete ongeldig. De gemeente heeft ook al bevestigd dat 4 ton aan boetes niet worden geïnd. Dat betreft boetes voor niet voldoen aan de meldplicht.

Degene die om andere reden een boete wegens vakantieverhuur aan toeristen hebben gekregen vragen zich nu ook af of zij de boete nog moeten betalen of kunnen terugvorderen.

Vraag kwijtschelding boete en/of opschorting invordering boete

Mijn advies: vraag in ieder geval om kwijtschelding van de boete en als alternatief om opschorting van de invordering. De reden daarvoor is dat er nog steeds bestuursrechtelijke procedures lopen waarin aan de orde is of de gemeente welke mocht/mag handhaven zoals zij heeft gedaan.

Mijn kantoor doet een aantal van die procedures. Daarin is aan de orde dat de gemeente de oneigenlijk gebruikt maakt van de Huisvestingswet die niet bedoeld is om leefbaarheidsproblemen op te lossen. En dat de wettelijke basis voor de boetes dus ontbreekt. De rechtbank en mogelijk ook de Raad van State moeten hier nog over beslissen. Wij verwachten dat in een van de zaken het boetebesluit vernietigd zal worden en dat heeft ook effect op andere boetebesluiten

Boek vakantieverhuur woningen

Mijn collega Rosalinde Siewers schreef inmiddels een boek over dit onderwerp, dat ik kan aanraden: De bestuursrechtelijke aanpak van vakantieverhuur van woningen.
Hierin kun je lezen waarom er geen valide rechtsgrond is voor de bestuurlijke boetes die de gemeente i.v.m. vakantieverhuur heeft opgelegd.

Antwoord Kamervragen: wettelijke basis moet in nieuwe Huisvestingswet komen

Uit antwoorden op recente vragen uit de 1e kamer blijkt dat er nu geen wettelijke basis is om op basis toeristische verhuur te reguleren wegens leefbaarheidsproblemen zoals tot op heden wel gebeurde. Verder blijkt uit deze vragen dat door de Minister krampachtig wordt verdedigd dat er bij sprake van tijdelijk verhuur aan toeristen sprake is van woningonttrekking. Daar schreef ik eerder als deze blog over. Dat is natuurlijk niet zo.

Je woning tijdelijk door een ander laten gebruiken verandert helemaal niets aan die woning. De woonruimtevoorraad wordt daar niet door aangetast; en dus is geen sprake van woningonttrekking en geen grond op basis van de Huisvestingswet te handhaven. Dat is een gekunstelde constructie die tot op heden door de Raad van State met de mantel der liefde is bedekt. Uit het boek van mijn collega blijkt dat dit onterecht is. In het licht van een nieuwe wet die in de maak zal de Raad van State hopelijk alsnog rechtsbescherming bieden aan degene die zonder wettelijk basis een boete op gelegd kregen.

Ook grondslag vergunningstelsel Bed & Breakfast (B&B) twijfelachtig

In de antwoorden op de kamervragen lees ik over de quota en het vergunningstelsel dat voor B&B’s in Amsterdam is ingevoerd:
Een vergunningsplicht voor Bed & Breakfast is een vergunningstelsel in de zin van artikel 9 van de Dienstenrichtlijn. Een dergelijk vergunningstelsel moet noodzakelijk zijn op grond van een dwingende reden van algemeen belang. Daarnaast moet worden aangetoond dat het nagestreefde doel met de maatregel bereikt kan worden en dat er geen minder beperkende maatregelen mogelijk zijn.
Deze noodzaak voor een vergunningstelsel heeft de gemeente Amsterdam mijns inziens niet aangetoond. Het rapport “Schaarstepatronen” waarmee de gemeente kennelijk een dwingende reden van algemeen  belang wil onderbouwen voor het invoeren van de vergunningplicht is een zwak rapport waaruit niet blijkt van een noodzaak of leefbaarheidsproblemen om quota en vergunningen in te voeren. Bovendien is het geen onafhankelijk rapport; het is door een ambtenaar van de gemeente zelf geschreven; van diepgaand onderzoek is geen sprake.

Invoeren vergunningplicht B&B zonder wettelijke basis

Vraag 3 aan de Minister luidde terecht: is het juist dat de op 1 januari 2020 geldende Huisvestingswet geen wettelijke grondslag bood voor het invoeren van de vergunningplicht voor het aanbieden van Bed & Breakfast en de vaststelling van vergunningenquota. Het antwoord van de Minister is draconisch. Nee, er is geen wettelijk basis maar met heel veel wollig taalgebruik wordt gesuggereerd dat de Huisvestingsverordening daarvoor wel gebruikt mag worden.

Dat zal nu door de bestuursrechter getoetst moeten worden. B&B houders zullen de quota en vergunningplicht niet accepteren verwacht ik. B&B’s veroorzaken geen schaarste op de woningmarkt. De woningvoorraad is helemaal niet is het geding al je 40% van je woning gebruikt voor B&B.

De Minister zou de gemeente Amsterdam moeten gelasten de regelgeving op te schorten, maar daartoe is de minister, die zelf oud-wethouder is geweest in Amsterdam, blijkens de antwoorden op vraag 4, 5 en 6 niet bereid.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s