Geluidsoverlast nekt horecavergunning

Een horecavergunning roept soms bezwaren op uit de buurt. Geluidsoverlast in de horeca is vaak de oorzaak van bezwaarschriften tegen een vergunning. Omwonenden die de geluidshinder vrezen maken dan bezwaar tegen de verleende horecavergunning, zo ook bij deze rechtszaak over horeca in Amsterdam.

Bezwaarschrift horecavergunning

Bezwaar tegen horecavergunning succesvol

Over een horecavergunning voor een eetcafé in Amsterdam werd in hoger beroep geprocedeerd. De gemeente Amsterdam heeft in deze horecakwestie een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van een eetcafé. Omwonenden hebben tegen de vergunning bezwaren ingediend. De gemeente heeft de bezwaren ongegrond verklaard maar de rechtbank heeft het beroep van omwonenden gegrond verklaard ende vergunning vernietigd. De Raad van State beoordeelt het hoger beroep ingesteld door de gemeente.

Bezwaarschrift: aantasting woon- en leefklimaat door horeca

De  omgevingsvergunning voor de horeca was nodig voor afwijking van het bestemmingsplan verleend ten behoeve van het gebruik als eetcafé. Oorspronkelijk was in dit pand een garagebedrijf gevestigd. Niet in geschil is dat het gebruik als eetcafé niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Bezwaarmakers (omwonenden) hebben in bezwaar en beroep onder meer aangevoerd dat het eetcafé zodanige geluid- en parkeeroverlast veroorzaakt dat sprake is van een onevenredige aantasting van hun woon- en leefklimaat.

Besluit vergunning horeca onzorgvuldig

De rechtbank heeft overwogen dat de beslissing op bezwaar van 16 september 2014 wat de aspecten geluid en parkeren betreft niet met de vereiste zorgvuldigheid is genomen. Ook berust de vergunning niet op een deugdelijke motivering en heeft de rechtbank het algemeen bestuur in de gelegenheid gesteld deze gebreken te herstellen. In haar einduitspraak van 18 november 2016 heeft de rechtbank geoordeeld dat de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken aan de vergunning door het algemeen bestuur niet zijn hersteld.

Horeca moet voldoen aan Activiteitenbesluit 

Het draait erom dat het eetcafé aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit moet voldoen. De vergunning mag dat pas verleende worden.  De gemeente heeft volgens de Raad van State in hoger beroep niet alsnog toereikend gemotiveerd dat er in zoverre geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening, omdat  de gemeente nog steeds niet aannemelijk maakt dat aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Onvoldoende duidelijk is de bijdrage van stemgeluid van bezoekers op het inpandige terras van de horeca aan  veroorzaakte geluidniveaus en de door bezoekers op de openbare weg veroorzaakte geluidniveaus. Het hoger beroep tegen de vergunning door de omwonenden is daarmee gegrond verklaard. De vergunningprocedure moet opnieuw.

Gemeente moet toezien op naleving geluidsregelgeving horeca

Geluidhinder bij horeca is een veelvoorkomend probleem. Ook gemeentes worstelen bij vergunningen met de regels voor geluidoverlast. Controleer altijd bij een horecavergunning hoe het geluid is onderzocht en geregeld door de gemeente. Iedere horecazaak dient te voldoen aan de de normen van het Activiteitenbesluit; ook als dat niet in de horecavergunning is vermeld.

Handhaving horeca volgens Amsterdams beleid

In een andere horeca rechtszaak kwam het tot intrekking van de exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning. De advocaat van de horeca-onderneming vroeg nog een voorlopige voorziening  tot schorsing van het besluit, maar tevergeefs. Reden van de sluiting was onder meer dat geen leidinggevende in het horecabedrijf aanwezig was en bezoekers buiten de openingstijden van het terras en buiten de terrasgrenzen luidruchtig consumpties nuttigden. Nadat de burgemeester eerst al een dwangsom had opgelegd en ingevorderd werd daarna de volgende stap van de Horeca Handhavingsstrategie toegepast.

Stappen handhavingsstrategie horeca

Het Amsterdamse handhavingsbeleid komt er – voor zover hier van belang – op neer dat de eerste keer dat er een overtreding wordt geconstateerd een bestuurlijke waarschuwing volgt (stap 0) en dat na een eerstvolgende overtreding binnen een jaar een last onder dwangsom wordt opgelegd (stap 1). Bij een volgende overtreding binnen een jaar wordt de last onder dwangsom verbeurd (stap 2). Een opvolgende overtreding leidt tot het intrekken van de exploitatievergunning voor onbepaalde tijd (stap 3). Andere gemeenten hebben soortgelijk beleid voor handhaving van horeca-regelgeving

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s